شماره حساب ها و کارت های سایت ماتریکس گیم به شرح ذیل می باشند
از واریز مبالغ بدون اطلاع و هماهنگی قبلی خودداری کنید !!!


شماره کارت : 6362141099197429
دارنده حساب : امید اسلام حصاری

---------------------------------------------------------------------------

شماره حساب : ۱-۱۰۴۶۰۵۲۷-۸۰۰۰-۱۶۰۶
شماره کارت : ۰۰۶۹-۱۴۰۰-۲۹۱۰-۵۰۲۲
دارنده حساب : امید اسلام حصاری

---------------------------------------------------------------------------

پرداخت اینترنتی