مخصوص حساب های UAE
  • پلاس برای حساب های امارات
  • تنها در صورتیکه از امارات بودن کشور حساب خود مطمئن هستید به خرید این کارت ها اقدام فرمائید
  • در صورت خرید اشتباه متاسفانه امکان بازپسگیری کد خریداری شده شما وجود ندارد
  • پلاس برای حساب های امارات
  • تنها در صورتیکه از امارات بودن کشور حساب خود مطمئن هستید به خرید این کارت ها اقدام فرمائید
  • در صورت خرید اشتباه متاسفانه امکان بازپسگیری کد خریداری شده شما وجود ندارد
بیشتر

مخصوص حساب های UAE هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.