مخصوص حساب های HKong
  • پلاس برای حساب های هنگ کنگ
  • تنها در صورتیکه از هنگ کنگ بودن کشور حساب خود مطمئن هستید به خرید این کارت ها اقدام فرمائید
  • در صورت خرید اشتباه متاسفانه امکان بازپسگیری کد خریداری شده شما وجود ندارد
  • پلاس برای حساب های هنگ کنگ
  • تنها در صورتیکه از هنگ کنگ بودن کشور حساب خود مطمئن هستید به خرید این کارت ها اقدام فرمائید
  • در صورت خرید اشتباه متاسفانه امکان بازپسگیری کد خریداری شده شما وجود ندارد
بیشتر

مخصوص حساب های HKong 2 محصول وجود دارد